Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

FermaKPiR
Aktualności

Szukaj:

Monitoring płatności

2013-02-20

Z monitora płatności korzystać może użytkownik naszego systemu Finansowo Księgowego, bez konieczności zlecania usługi firmom windykacyjnym czy faktoringowym.

Usługa monitoringu działa automatycznie i bezobsługowo i zawiera Monitor należności,  Monitor zobowiązań oraz Monitor waluty obcej.

 


Monitor należności to narzędzie prewencyjne, które pozwala na stałe kontrolowanie przepływu zobowiązań finansowych i skuteczne interweniowanie w przypadku, gdy płatności za nasze towary i usługi opóźniają się.

Celem monitoringu jest zminimalizowanie opóźnień w płatnościach Kontrahentów oraz uniknięcie ryzyka ich niewypłacalności.

 

Na podstawie informacji uzyskiwanych z monitoringu należności możemy:

- wysłać do kontrahenta, przed terminem płatności, automatyczną informacje e-mailem,

- telefoniczne przypomnieć o zbliżającym się terminie zapłaty,

- wysłać wezwania do zapłaty w przypadku opóźnienia,

- przeprowadzić analizę Kontrahentów pod kątem terminowości realizacji zobowiązań i przekazać informację np. do Fakturowania o blokadzie sprzedaży lub wystawianiu Faktur tylko gotówkowych,

- wykorzystać prawa wynikające z Ustawy deregulacyjnej tj. o "Złych długach"  i "Zatorach płatniczych".Monitor należności - Złe długi  Monitor należności - Należności jeszcze niewymagalne

 O ile w przypadku posiadania przeterminowanych należności możemy narazić się „tylko” na utratę płynności finansowej, to przeterminowane zobowiązania rodzą obowiązki podatkowe zagrożone  dotkliwymi sankcjami.

 

 


 

Monitor zobowiązań to zestawienie które zawiera tzw. „złe długi”, „zatory płatnicze”, zobowiązania przeterminowane i zobowiązania  jeszcze nie wymagalne, których termin płatności  przypada w terminie następnych  30 dni od daty zestawienia.

Monitor posiadają funkcje tworzenia automatycznych przelewów, które można wysłać do programu bankowego lub wydrukować.Złe długi – Zgodnie z art. 89b.1. w przypadku nieuregulowania należności wynikają z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie  usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub  na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W przypadku naruszenia tego obowiązku podatnikowi grożą sankcje podatkowe. W kolumnie tej zbierane są więc zobowiązania, których termin płatności przypada na 4 sierpnia 2012 r, bądź z terminem późniejszym.( w 2013 r. upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu ich płatności ). Szczegółowo regulują to przepisy przejściowe ustawy deregulacyjnej art.23 (Dz.U.z 2012r., poz.1342). W następnej kolumnie wyświetlane są dni zwłoki w terminie płatności.

 


Zatory płatnicze – NKUP
- w związku z prowadzeniem w/w ustawy, która znowelizowała ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni, od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów, podatnik jest zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodów. Przepisy dotyczące zatorów płatniczych dotyczą faktur, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 r. Tak więc w kolumnie tej ujmowane są kwoty faktur, o które powinno się skorygować koszty uzyskania przychodów lub w szczególnych przypadkach zaliczyć je do przychodów. W następnej kolumnie wyświetlane są dni zwłoki w terminie płatności.

 


Zobowiązania przeterminowane
- w tej kolumnie zbierane są wszystkie zobowiązania przeterminowane łącznie – zarówno „złe długi”, „zatory płatnicze”, jak i te, które  nie kwalifikują się  do „złych długów”  ( powstałe przed 4 sierpnia 2012r), czy „zatorów płatniczych” ( termin płatności już upłynął, ale nie osiągnął terminu 30 dni od terminu płatności lub 90 dni od dnia zaliczenia w koszty). W następnej kolumnie wyświetlane są dni zwłoki w terminie płatności. Ujemne wartości wskazują na zobowiązania jeszcze niewymagalne, które w staną się wymagalne w ciągu 30 dni od daty wykonania wydruku zestawienia  zobowiązań. Istotne jest zatem regularne monitorowanie zobowiązań, raz w miesiącu na koniec okresu sprawozdawczego.

 

Monitor zobowiązań - Złe długi, Zatory płatnicze  Monitor zobowiązań - Zobowiązania jeszcze niewymagalne

 

 

Monitor waluty zagranicznej to zestawienie które zawiera zobowiązania przeterminowane i zobowiązania jeszcze niewymagalne oraz należności przeterminowane i należności  jeszcze niewymagalne w rozliczeniach z Kontrahentami prowadzonymi w walucie obcej.
Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved