Pomoc zdalna
fides

Oferta

Aktualności

Szukaj:

Finansowo Księgowy Fk3

FK - System Finansowo Księgowy to niezawodny, w pełni profesjonalny, uniwersalny i nowoczesny system. Spełnia wszystkie wymogi określone w Ustawie o Rachunkowości w zakresie wprowadzania danych, ich przetwarzania, archiwizacji i ochrony. Posiada pozytywną opinię biegłych rewidentów, akceptowany przez konrolujących z Urzędów Skarbowych, Izb Skarbowych, ZUS i NIK. Używany zarówno przez firmy prowadzące kilkanaście kont analitycznych jak i też przez korporacje prowadzące kilkaset tysięcy kont.

System jest wielostanowiskowy i wielodostępny – tzn. umożliwia pracę wielu równoczesnych użytkowników w sieci komputerowej. Może współpracować z komercyjnymi platformami bazodanowymi. Zachowuje stabilność i wydajność pracy niezależnie od wzrostu liczby użytkowników. Posiada integrację z aplikacjami desktopowymi typu Microsoft Office polegającą na łatwym i intuicyjnym przenoszeniu danych za pomocą funkcji kopiuj – wklej. Posiada mechanizmy umożliwiające automatyczne aktualizację wersji systemu. Zapewnia ciągły dostęp do aktualnych danych i działa w trybie on-line. Posiada mechanizmy wymiany informacji z innymi systemami w szczególności z systemami fakturującymi i bankowymi z zakresie emisji i importu danych.Dla kogo?
- jednostek posiadających osobowość prawną,
- osób fizycznych,
- jednostek budżetowych /paragrafy/,
- biur rachunkowych


Umożliwia
- Rejestrowanie dowodów księgowych jednocześnie w dwóch /trzech/ kolejnych miesiącach,
- Import zewnętrzych dekretów i not księgowych np. z Płac, Środków Trwałych,
  Gospodarki Materiałowej, Fakturowania,
- Automatyczne przeksięgowanie dekretów zespołu "IV" na "V" lub odwrotnie,
- Prowadzenie wydatków i dochodów z zastosowaniem paragrafów klasyfikacji

  budżetowej,
- Prowadzenie planu z wykonania wydatków i dochodów  i jego automatyczną kontrolę,
- Tworzenie dekretów na podstawie danych z rejestru VAT,
- Eksport danych do Excela, PDFa i e-maila,
- Możliwość identyfikacji osoby dokonującej zmian w dokumentach, 
- Dowolną liczbę użytkowników zabezpieczoną hasłami i określonymi poziomami dostępu,
- Tworzenie skompresowanych kopii baz danych oraz możliwość ich odbudowy
  na podstawie zachowanych plików,


Zapewnia
- Zestawienia: syntetyczne , analityczne , obrotów i sald kont księgi głównej i kont
  ksiąg pomocniczych (wydruki także w języku obcym),
- Dziennik z automatyczną kontrolą ciągłości zapisów,
- Rozliczenie zobowiązań i należności i związanych z tym modułem not odsetkowych,
  wezwań do zapłaty , potwierdzeń sald na wybrany dzień,
- Automatyczne wprowadzanie danych z dekretów do Rejestru Vat,
- Sporządzanie pomocniczych analiz służących ocenie kondycji ekonomicznej firmy
  (m.in. analiza wskaźnikowa ),
- Tworzenie wymaganych sprawozdań finansowych - bilansowych,
  bilans, rachunek zysków i strat, F-01
- Generowanie sprawozdań rachunkowości budżetowej,
- Automatycznie wypełnianie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT (schematy

  wypełniania) oraz ich automatyczna wysyłka.

 

 


Dodatkowo
- Moduł "Kasa" i wielowalutowe "Kasa walutowa" z możliwością dekretacji i exportu

  danych do systemu Fk,

- Elastyczny plan kont,

- Automatyczne importowanie i księgowanie wyciągów bankowych z wybranej

  listy banków,

- Ewidencja przebiegu pojazdów wykorzystywanych przez jednostkę,
- Moduł "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" służący rejestracji
  i przypisaniu kosztów do wskazanych okresów rozliczeniowych,
- Rejestracja danych w walucie obcej i wyliczanie różnic kursowych,
- Wydruki tekstowe i graficzne dostosowane do każdego typu drukarki,
¨ Kalkulator, kalkulator odsetek,
- Analizy graficzne, Budżetowanie,

- Monitoring płatności,

- Automatyczne księgowanie faktur w połaczeniu z OCR i Elektronicznym obiegiem dokumentów

- Możliwość pracy w sieci LAN, Internecie.

 

 FK
Standard
Pro
Ultimate
 System Fk spełniający wymogi Ustawy
x
x
x
 Rejestr Vat x
x
x
 Kasa x
x
x
 Kalkulator x x x
 Należności i zobowiązania
x
x x
 Kalkulator odsetek x
x
x
 Wersja wielostanowiskowa x
x
x
 Należności i zobowiązania x
x
x
 Wersja dwujęzyczna  
x
x
 Analizy i sprawozdania  
x
x
 Przelewy  
x
x
 Kasa walutowa
 
x
x
 ControlingPlan i wykonanie
 
x
x
 Wersja dla Biur Rachunkowych     x
 e-Kontrahent
 
 
x
 Wersja wielozakładowa
 
  x
 Paragrafy
 
 
x
 Wersja korporacyjna
 
  xZrzuty programu:


Logowanie do systemu Fk
Analizy i Sprawozdania Fk
Wykres kosztów rodzajowych
Anliza wskaźnikowa
Zamknięcie roku w Fk
Dziennik w systemie Fk
Rejestr Vat
Kasa

 


Nasze standardy
- Program wykonany w wersji korporacyjnej - tzn. możliwość jednoczesnej
  pracy przez nieograniczoną liczbę użytkowników, z dowolnego miejsca
  z wykorzystaniem Internetu,
- Użytkownicy wersji wielozakładowej mogą prowadzić księgi rachunkowe
  w poszczególnych zakładach i automatycznie tworzyć "zbiorówki danych"
  w centrali lub zamieścić zbiory w centrali przy jednoczesnej pracy
  w zakładach podległych na zasadzie: "on line",
- Automatyka w księgowaniu wyciągów bankowych w powiązaniu z informatycznym
  systemem bankowym: BPH (karta zgodności Nr 054) , BGZ, PKO BP
  (obsługa wpłat masowych),
- Każdy zapis w bazie danych oznaczony jest datą transakcji, symbolem operatora
  i innymi unikalnymi parametrami wskazującymi na pochodzenie,
- Minimalne wymagania sprzętowe, baza MySQL, dowolna drukarka.Zapewniamy adaptację modułu do potrzeb Użytkownika!

 Program
Wersja demo / Windows
E-sklep 
System Finansowo Księgowy

 

 Nowa wersja systemu Fk3 dostosowana do zmian prawnych obowiązujących w 2014 r.

 


Szanowni Państwo,


Informujemy, że jest już dostępna w sprzedaży najnowsza wersja Systemu Fk3 dostosowana do zmian prawnych obowiązujących od nowego roku.Najważniejsze zmiany:


 

  1. Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego,
  2. Ewidencja transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub w walucie obcej),
  3. Nowy formularz Vat-7 do deklaracji podatkowych VAT,
  4. Monitory płatności - "Złe długi" i "Zatory płatnicze",
  5. Nowe raporty:
    • Kontrola podatkowa zobowiązań (VAT naliczony)
    • Kontrola podatkowa należności (VAT należny)
  6. Rozbudowa o dwa rejestry VAT, transakcje z samoopodatkowaniem (złom, stal i odpady)


Dodatkowo System Fk3 został wzbogacony o funkcjonalność analityczną, która pozwala w wygodny i intuicyjny sposób uzyskać wgląd w finanse przedsiębiorstwa oraz kluczowe procesy biznesowe.

Funkcjonalność zwana Controlling pozwalające na dokonywanie bieżącej analizy sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników w postaci tabelarycznej i postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programie danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów.

 

Wzrost lub spadek sprzedaży rok do roku w podziale na województwa  Koszty sprzedaży wg grup towarowych - tabelarycznie
 Wskaźniki rentowności, zyskowności, płynności ...  Koszty sprzedaży wg grup towarowych - graficznie Fides - Producent oprogramowania © 2013. All rights reserved